Obraz Ładujący

WSPÓLNE DOBRO

 • Czynny udział w budowaniu nowoczesnej i etycznej edukacji opartej na świadomym uczestnictwie w kulturze.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kulturę od najmłodszych pokoleń.
 • Budowanie wzorców współistnienia społecznego opartego na byciu fair wobec twórców i odbiorców kultury.

PLACÓWKA

 • Podniesienie kompetencji uczestników Programu w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z poszanowaniem praw twórców.
 • Zmniejszanie ‘dystansu cyfrowego’ istotnego w procesie komunikacji międzypokoleniowej i edukacji.
 • Certyfikat

Szkoły biorące udział w Programie otrzymują certyfikaty w formie banneru na stronę.

CERTYFIKAT SZKOŁA Z ZASADAMI – wzór

Wyższe uczelnie, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe otrzymują certyfikaty w formie banneru na stronę.

CERTYFIKAT UCZELNIA Z ZASADAMI – wzór
CERTYFIKAT BIBLIOTEKA Z ZASADAMI – wzór
PLACÓWKA Z ZASADAMI – wzór

GRONO PEDAGOGICZNE, KADRY KULTURY

 • Uzyskanie wiedzy w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocnej zarówno w nauczaniu, w nauce jak i pracy twórczej.
 • Rozwinięcie kompetencji cyfrowych niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego korzystania z zasobów cyfrowych w internecie.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych – dzięki zdobytej wiedzy oraz rozwinięciu umiejętności cyfrowych nauczyciele i edukatorzy będą przygotowani do samodzielnej realizacji zajęć z zakresu ochrony własności intelektualnej.
 • Certyfikat

Osoby biorące udział w Programie uzyskują certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA – wzór

STUDENCI

 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie istotnym w nauce, w procesie kształcenia, pisaniu prac dyplomowych i naukowych oraz w pracy twórczej.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetu zgodnie z poszanowaniem prawa autorskiego.
 • Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w kulturze.

Osoby biorące udział w Programie uzyskują zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

UCZNIOWIE

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości – jako odbiorców i twórców kultury.
 • Podniesienie stanu wiedzy w zakresie kreatywnego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu zgodnie z poszanowaniem prawa autorskiego.

Dostępność zasobów Programu

Materiały w Programie udostępnione zostały na licencji Creative Commons – mogą być bezpłatnie wykorzystywane i niekomercyjnie rozpowszechniane.